مدیریت بحران

امضا تفاهمنامه همکاری مدیریت جامع حوزه‌های آبخیزداری بین سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

تفاهمنامه همکاری مدیریت جامع حوزه‌های آبخیزداری بین سازمان مدیریت بحران و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حضور وزیر...