خبر

اهداف مدیریت بحران

هداف مدیریت بحران را می‌توان به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد: رفع شرایط بحران و اضطرار؛  بازگرداندن سریع جامعه به حالت عادی؛ کاهش آسیب‌های ناشی از بحران چه جانی و چه مالی؛  کاهش اثرهای بحران در جامعه و مقابله با آن با کمترین  هزینه‌ها؛ ایجاد آمادگی در جامعه برای مقابله با بحران؛  بازسازی مناطق بحرانی ازلحاظ فیزیکی و روانی و فرهنگی؛ ایجاد ...

ادامه مطلب »